Từ ngày 17/12/2016 mọi thông tin của Trung tâm dạy nghề vẽ móng Nail Start sẽ được đăng tải chính thức trên trang thông tin duy nhất là Nailstart.vn.